Contact

Hong Kong Fashions Ltd.factory

Factory : 4 No. Hazi Dudu Mia Road,
Pagar, Tongi – Gazipur.

Head Office : H # 53(level-1), Road # 19,
Sector # 11, Uttara-1230, Dhaka-Bangladesh.

Cell : +8801715603780
Web site : www.hongkongfashionsbd.com

DIRECTORS

Chairman

Mezanur Rahman
Cell: +880 175552 8136
Email: mezan@hongkongfashionsbd.com

Managing Director
Musharof Hossain
Cell: +880 1711564830
Email: musharof@remixcollections.com

Director
Md. Sabug
Cell: +880 1971177325
Email: sabug@hongkongfashionsbd.com

Director
Golam Mohiuddin
Cell: +880 1715603780
Email: mohiuddin@hongkongfashionsbd.com